Vedtægter for Bokse Team Helsinge

Sidst ændret marts 2022


§ 1. Navn og tilhørsforhold.

1.1. Foreningens Navn er: Bokse Team Helsinge og er tilsluttet DABU og herved underlagt DABU´s vedtægter og

amatørbestemmelser. Klubben er desuden tilsluttet HSI Helsinge Skytte- og Idrætsforening. Klubbens

hjemsted er Helsinge og adressens er Skovgårdsvej 15, 3200 Helsinge. Stiftelsesdatoen er den 4. marts

2012.

1.2. Foreningens hjemsted er Gribskov Kommune.

§ 2. Formål.

2.1. Foreningens formål er primært at drive bokseklub og tilbyde anden form for bevægelses idræt.

Dette søges gennemført ved:

- At tilbyde flere hold til alle aldersgrupper.

- At fremme interessen for en sund, rationel og nobel -udvikling af boksesporten.

- At være synlig i kommunen og om muligt deltage i offentlige arrangementer.

- At om muligt afholder stævne, træningssamlinger og camps.

- At Igennem boksning og træningen, skabe rammerne for et miljø hvor sociale og fysiske aktiviteter vil kunne inkludere

medlemmer i alle aldre.

-At udvikle udøverens personlige trivsel og sundhed igennem træning.

§ 3. Medlemskab.

3.1 Foreningen optager som medlem enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig

foreningens formål

3.2 Som medlem af foreningen kan optages enhver person (personligt medlem).

3.3 Udmeldelse skal ske ved skriftlig meddelelse til foreningen med varsel til en kontingents periodes ophør.

Manglende kontingentbetaling medfører automatisk ophævelse af medlemskabet.

3.4 Medlemmerne er ikke personligt ansvarlige for foreningens forpligtelser. Alene den til enhver tid værende

foreningsformue hæfter herfor.

§ 4. Generalforsamlingen.

4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

4.2. Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen, med mindst 14 dages varsel, gennem bekendtgørelse på

Foreningens SoMe og ved skriftlig henvendelse til alle medlemmer via Foreningens Messenger gruppe.

Ordinær generalforsamling, afholdes hvert år senest i 1. Kvartal.

4.2 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Årsberetning samt godkendelse heraf.

3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent samt godkendelse heraf.

4. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen.

5. Valg af bestyrelse.

6. Valg af revisor.

7. Eventuelt.

4.3 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af

vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning.

4.4 Alle medlemmer der har betalt kontingent, medlemmer af bestyrelsen og trænere teamet, som er myndige

har stemmeret.

§ 5. Foreningens bestyrelse.

4.1. Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen.


2 af 2

4.2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter.

4.3. Foreningens formand, kasser og 1 medlem, er på valg hvert andet år (i ulige år) og næstformand og et

medlem modsat år.

4.4. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper mm.

4.5. Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer.

§ 6. Tegningsret.

5.1. Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i foreningen eller ved en af disses forfald af

formanden eller kassereren i foreningen med næstformanden.

5.2. Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

§ 7. Kontingent.

6.1. De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.

6.2. Kontingentet betales forud for et ½år. Ved udmeldelse i overensstemmelse med § 3.3.

6.3. Ledelse, æresmedlemmer og trænere, samt hjælpetrænere er kontingent fri.

§ 8. Vedtægtsændringer.

7.1. Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

7.2. Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes mindst 7 dage før det fremlægges til generalforsamling eller

ekstraordinær generalforsamling. Vedtægtsændringer skal behandles som et selvstændigt punkt på

dagsordenen.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling.

8.1. Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.

Indkaldelse med dagsorden sker med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at der er indgået

ønske om det.

§ 10. Regnskab og økonomi.

9.1. Regnskabsår er fra 1. januar – 31. december.

9.2. Det reviderede regnskab med kommende års budget skal være til rådighed i klubben til eftersyn for

medlemmerne, senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

9.3. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted,

når revisoren ønsker det.

9.4. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der

påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 11. Opløsning.

10.1. Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære

generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende

ekstraordinær generalforsamling.

10.2. Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til HSI Helsinge Skytte- og Idrætsforening.

§12. Eksklusion.

11.1. Et medlem, der modarbejder eller på anden måde skader foreningens interesser, kan ekskluderes.

Eksklusion sker ved bestyrelsens beslutning, der i alle tilfælde er endelig og ikke kan indbringes for nogen

domstol. Forslag om eksklusion kan stilles af et medlem af bestyrelsen. Ved behandlingen af forslaget skal

mindst 4 medlemmer af bestyrelsen være til stede, og beslutning om eksklusion kræver enstemmighed

blandt de på det pågældende bestyrelsesmøde mødte bestyrelsesmedlemmer. Et medlem, der er foreslået

ekskluderet, skal have lejlighed til at udtale sig for bestyrelsen, forinden beslutning træffes.

Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram